Håndtering af reklamationer

For at afhjælpe vores kunder så godt som muligt har vi lavet en general information der vedrører ”information om modtagerkontrol af vinduer og døre”, samt ”behandling af reklamationer”.
For at afhjælpe eventuelle reklamationer er det vigtigt at disse bliver håndteret korrekt. Byens Vinduer er underlagt de almindelige betingelser og fælles regler der er ved levering af vinduer og døre.

Modtagerkontrol

Ansvaret for de leverede vinduer og døre overgår til køber, så snart elementerne har passeret vognkanten. Det er derfor vigtigt at du kontrollere dine nye vinduer og døre når du modtager disse.

Du skal kontrollere følgende:

  • At der ikke er nogen umiddelbare skader eller mangler på leverancen.
  • At din bekræftelse stemmer overens med det leverede.
  • At eventuelle fejl og/eller mangler skriftligt oplyses til Byens Vinduer senest 24 timer efter modtagelse)

Reklamation – når skaden er sket

Når en reklamation konstateres, er det vigtigt at du skriftligt underretter Byens Vinduer ved hjælp af vores Reklamationsskema. Skemaet skal som det fremgår heraf, udfyldes med nødvendige oplysninger og billedmateriale, (skal vedlægges). Denne proces er særlig vigtig for afhjælpning at reklamationen sker hurtigt og korrekt.

Du skal gøre følgende:

  • Konstateres en fejl/mangel skal dette skriftligt oplyses til Lysgaard vinduer og døre. Billeddokumentation skal vedlægges.
  • Der må ikke disponeres over reklamationsberettiget vinduer/døre uden forudgående aftale med Byens Vinduer.
  • Eventuelle skader der først kan konstateres efter udpakning skal skriftligt oplyses til Byens Vinduer senest 7 dage efter leveringsdatoen.
  • Reklamationsskema kan findes her.

Opbevaring

For at undgå reklamationer er det vigtigt at du efter modtagelsen af dine nye vinduer og døre, og indtil disse skal monteres, opbevarer og beskytter disse korrekt.
Elementerne beskyttes bedst ved at stå på plant underlag. Står disse opbevaret udendørs er det ligeledes vigtigt at disse står på et plant underlag hævet en smule over jord/terrænhøjde. Er elementerne placeret på paller er det vigtigt at disse overdækkes og forsvarligt fastgøres med vandtæt presenning. Der skal være mulighed for luftcirkulation under pallerne. Vinduer og døre skal altid opbevares stående.
Såfremt ovenstående ikke overholdes, forbeholder Byens Vinduer sig ret til at afvise reklamationen.

Læs også udsnittet fra vores salgs- og leveringsbetingelser:

  1.  Modtagelse og reklamationer

Køber er forpligtiget til, hvad enten disse er afhentet på sælgers adresse eller leveret på byggeadresse, inden varernes forarbejdning/ibrugtagning, at sikre sig at disse er korrekte og mangelfri, samt at leveringen
stemmer overens med bekræftelsen/fakturaen. Såfremt køber har indsigelser til leverancen, meddeles fejlen indenfor 24 timer til sælger efter afhentnings-/leveringstidspunkt. Alle indsigelser, reklamationer, fejl og mangler skal meldes skriftlig med vedlagt billedmateriale som dokumentation.
Reklamationer i forbindelse med fejl og mangler samt levering, vil blive behandlet skriftligt. Sælger sørger for at fejl og mangler bliver udbedret i henhold til de normale betingelser og standarter. Der henvises herefter til Vinduesindustriens og Glasbranchens visuelle retningslinjer og betingelser. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere forbrugt tid ved uberettiget reklamation, dog debiteres minimum kr. 795,00 excl moms ved uberettiget reklamation. Sælger har i forbindelse med reklamation ret til at fremsende faktura på det fulde beløb. Køber er berettiget til at tilbageholde et beløb svarende til den udgift der er forbundet med udbedring af reklamationen, indtil reklamation er udbedret. Sælger fraskriver udtrykkeligt ansvar for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, dagbøder og andre tab.