Salgs- og leveringsbetingelser

  1. Tilbud

Priserne er netto excl. moms, baseret på en samlet ordre og levering. Tilbud er gældende i 14 dage, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Det er købers ansvar at gennemgå og kontrollere at tilbuddet er i overensstemmelse med købers ønske. Dette gælder ligeledes, hvor der er givet pris ud fra udbudsmateriale. Ligeledes kan tilbud afvige i forhold til udbudsmaterialet. Såfremt anden ikke er beskrevet, anvendes de standart- profiler, -dimensioner og beslag som den valgte vinduesproducent anvender.

  1. Ordrebekræftelse

Ordrebekræftelser hvorpå sælger yder vederlagsfri måltagning, har sælger det fulde ansvar for at måltagningen er udført korrekt, såfremt andet ikke fremgår af bekræftelsen. Det er købers ansvar at øvrige specifikationer i bekræftelsen er i henhold til købers ønsker, ligesom det er købers ansvar at elementmål og beslåning mm. kontrolleres før montering, således at eksisterende ikke demonteres unødigt ved evt. fejlopmåling fra sælger. Enhver ordre er bindende og bekræftes skriftligt overfor køber med angivelse af forventet leveringsuge, samt evt. a conto-beløb såfremt Byens Vinduer forestår montagen. Køber er berettiget til skriftligt at ændre i ordren såfremt ændring er modtaget af sælger inden bestiling af elementer. Annullering er mulig såfremt denne er modtaget inden bestilling af elementer, dog debiteres køber 10 % af det samlede beløb. Ved annullering af ordre hvor på sælger har ydet vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning på købers adresse vil køber ydermere blive debiteret for omkostninger forbundet med bistanden for den tekniske vejledning og måltagning. I begge tilfælde debiteres minimum kr. 1000,00 excl. moms.

  1. Levering

Levering finder sted på købers adresse, eller efter særlig aftale på angivet byggeplads. Ved levering på byggeplads sker aflæsning ved nærmeste punkt i forhold til fast farbar vej. Ved levering kan der efter købers ønske aftales en leveringsdato hvor aflæsning vil finde sted. Sælger kan dog ikke garantere et fast klokkeslæt for hvornår leveringen vil finde sted. Levering finder sted på fast vej ved vognkant. Det er købers pligt at kontrollere at det korrekte antal enheder er leveret. Såfremt dette ikke skulle være tilfældet, meddeles fejlen straks til sælger i henhold til betingelser jf. punkt 5 Modtagelse og reklamationer. Sælger hæfter ikke for forsinkelser, der skyldes force majeure, forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra sælgers leverandør, transporthindringer, samt andre afbrydelser i driften, som ligger uden for sælgers kontrol. I de tilfælde, hvor sælger i henhold til ovennævnte har forbeholdt sig ansvarsfrihed, berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber til at annullere ordren, medmindre omstændigheden kan
påregnes at vare over 3 måneder. Såfremt leveringstiden i øvrigt overskrides væsentligt, og overskridelsen er til betydelig ulempe for køber, er køber berettiget til skriftligt overfor sælger at kræve levering og samtidig fastsætte en endelig frist herfor. Denne frist skal være rimelig under hensyn til den allerede indtrufne forsinkelse. Sælger kan ved forsinkelser aldrig gøres ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andet indirekte tab, herunder udgifter vedrørende kran- og stilladsleje.

  1. Betaling

Betalingsbetingelser fremgår at ordrebekræftelsen/fakturaen. Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne, skal der fra forfaldsdatoen svares renter og rykkergebyrer som udgør 2 % pr. måned samt rykkergebyr á kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. Såfremt levering ikke kan finde sted til den aftalte leveringstid pga. købers forhold, er sælger berettiget til at fremsendte faktura, hvor der kræves rettidigt betaling, som hvis levering havde fundet sted. A conto-betalinger som fremgår af ordrebekræftelse skal betales senest 5 dage efter den modtagelse af leverancen.

  1. Modtagelse og reklamationer

Køber er forpligtiget til, hvad enten disse er afhentet på sælgers adresse eller leveret på byggeadresse, inden varernes forarbejdning/ibrugtagning, at sikre sig at disse er korrekte og mangelfri, samt at leveringen stemmer overens med bekræftelsen/fakturaen. Såfremt køber har indsigelser til leverancen, meddeles fejlen indenfor 24 timer til sælger efter afhentnings-/leveringstidspunkt. Alle indsigelser, reklamationer, fejl og mangler skal meldes skriftlig med vedlagt billedmateriale som dokumentation. Reklamationer i forbindelse med fejl og mangler samt levering, vil blive behandlet skriftligt. Sælger sørger for at fejl og mangler bliver udbedret i henhold til de normale betingelser og standarter. Der henvises herefter til Vinduesindustriens og Glasbranchens visuelle retningslinjer og betingelser. Sælger forbeholder sig ret til at fakturere forbrugt tid ved uberettiget reklamation, dog debiteres minimum kr. 795,00 excl moms ved uberettiget reklamation. Sælger har i forbindelse med reklamation ret til at fremsende faktura på det fulde beløb. Køber er berettiget til at tilbageholde et beløb svarende til den udgift der er forbundet med udbedring af reklamationen, indtil reklamation er udbedret. Sælger fraskriver udtrykkeligt ansvar for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, dagbøder og andre tab.

  1. Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning

Hvor andet ikke er beskrevet, har sælger hvor der er tilbudt vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning, det fulde ansvar i forbindelse med tilbud, som giver anledning til ordre, når dette danner belæg for fremsendt ordrebekræftelse. Såfremt anden skriftlig aftale ikke er indgået, og der i tilbudsfasen tilbydes vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og måltagning, og tilbud ikke giver anledning til ordre, er sælger herefter uden ansvar for den tekniske vejledning og måltagning. Det er købers ansvar at kontrollere den øvrige specifikation i ordrebekræftelsen, dog ikke måltagning, samt at denne er i henhold til købers ønske og aftale. Herunder kontrol af blandt andet, beslåning/hængsling og slagretning, farver samt udseende og opdelinger ligesom bestilling og ønsker om ekstraudstyr, glas, profiler og beslag, samt øvrige specielle detaljer kontrolleres af køber.

  1. Montage

Hvor sælger forestår montering vil materialevalget samt den indvendige og udvendige afslutning, anvendes, foretages og udføres efter bedste skøn. Der tages forbehold for løse og dårlige sten, puds, ståltegl, sålbænke og fliser mm. hvad hulmure kan indeholde og hvor vidt disse er lukket af i false/ lysninger, skjulte ledninger og rørføring. Endvidere gør vi opmærksom på at der må forventes og accepteres rester og efterladenskaber efter eksisterende fugematerialer. Hvis ikke andet er beskrevet er følgende nævnte arbejder altid excl. i tilbud/ordre -maler, murer, vvs/blikkenslager, elektriker, herunder også demontering og nedtagning af gardiner, persienner, markiser, alarmer og ringeklokker mm. Sælger forbeholder sig ligeledes ret til at fakturere forbrugt tid, samt materialeforbrug opstået i forbindelse med monteringen, forårsaget af uforudsigelige udgifter, samt øvrige forhold oplyst jf. vores salgs- og leveringsbetingelser. Byens Vinduer forbeholder sig retten til at afvente påbegyndelse af montagen indtil a conto-beløbet er modtaget.

  1. Returvarer

Lagervare tages retur, og modtages kun franko i ubeskadiget, samt rengjort stand, og udelukkende efter forudgående aftale. Sælger fratrækker et returneringsfradrag på 20 % af den fakturerede værdi fra kreditnotaen. Returnering af vare skal foretages inden 14 dage fra fakturadato. Specielt hjemtagne eller specielt fremstillede produkter og vare tages ikke retur.